ประกาศพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ฉบับที่ 11/2551
เรื่อง ให้เคลื่อนกองทัพประชาชนกู้ชาติไม่ให้ล่มจมพี่น้องร่วมชาติผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกหมู่เหล่า!

พี่น้องทหารหาญทุกเหล่าทัพ ทุกกรมกอง ทุกหน่วย
พี่น้องตำรวจทุกกองบัญชาการ และทุกสถานีตำรวจ
พี่น้องข้าราชการทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกหน่วย
พี่น้องพนักงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และผู้ใช้แรงงานทุกหน่วยงาน

ขอให้ทุกคนอัญเชิญและน้อมรับกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงตรัสเตือนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ว่า ชาติกำลังล่มจมแล้วใส่เกล้าใส่กระหม่อม
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วส่งเสริมจิตใจวีระกล้าหาญแห่งบรรพบุรุษไทย
ถวายความจงรักภักดี ปฏิบัติบูชาเป็นราชพลี ร่วมกันกอบกู้ชาติอย่าให้ล่มจมอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งแต่บัดนี้

สาเหตุที่ทำให้ชาติใกล้ล่มจม เพราะรัฐบาลพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นหุ่นเชิดของพรรคไทยรักไทย
และศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินไว้แล้วว่าเป็นพรรคที่เป็นอันตรายต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ได้ก่อขึ้นทั้งสิ้น

พรรครัฐบาลได้อำนาจมาโดยการโกงเลือกตั้ง ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้วินิจฉัยเป็นที่สุดเด็ดขาดแล้ว เป็นการได้อำนาจมาโดยไม่ใช่วิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ
จึงไม่มีความชอบธรรมที่จะปกครองบ้านเมือง

ครั้นได้อำนาจรัฐมาแล้วก็ได้ดำเนินการทุกอย่างเพื่อล้างผลาญชาติบ้านเมืองให้ย่อยยับดับสูญ
หมายจะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แล้วสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นในราชอาณาจักรไทย ได้ก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงขึ้นแก่บ้านเมือง
และประชาชนที่เป็นอนันตริยกรรมดังต่อไปนี้

1.ย่ำยีรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ โดยตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี
และละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง ดังเช่น กรณีการมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทำแถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชา
โดยไม่ผ่านรัฐสภา เป็นต้น และเหิมเกริมถึงขั้นฉีกรัฐธรรมนูญปัจจุบัน แล้วยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่
โดยล้มล้างสถาบันองคมนตรี

2.ซ่องสุมและอุ้มชูผู้คนเป็นขบวนการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์
ก่อเหตุการณ์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรงและต่อเนื่อง

3.ฉ้อฉลปล้นชาติ สร้างโครงการล้างผลาญเงินงบประมาณเพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้อง
เป็นวงเงินถึง 1 ล้านล้าน 8 แสนล้านบาท จนต้องกู้หนี้ยืมสินเป็นจำนวนมากมายมหาศาล
และยังเตรียมการปล้นเงินจากคลังหลวงเอามาล้างผลาญกันต่อไปอีก
ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองที่ใกล้ล่มจมอยู่ในขณะนี้ ต้องมีอันล่มจมลงไปในที่สุด

4.สร้างรัฐตำรวจและใช้อำนาจรัฐบวกกับอำนาจเถื่อนก่อกรรมทำเข็ญ
ทำร้ายสังหารประชาชนอย่างกว้างขวาง อำนาจมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วแผ่นดิน
และใช้อำนาจอธรรมกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาประชาชนโดยไม่มีศีลธรรม
ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยไม่เป็นธรรม

5.ส่งเสริมคนชั่วให้มีอำนาจในแผ่นดิน กำจัดคนดีออกจากอำนาจหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
จนทำให้คนชั่วขยายตัวเข้าไปในอำนาจรัฐอย่างทั่วด้าน แล้วก่อกรรมย่ำยีกฎหมายบ้านเมือง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างหน้าด้าน ล่าสุด ได้ส่งกลุ่มคนชั่วเข้ายึด
ตลาดเงินตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ

6.ขายชาติขายอธิปไตยของราชอาณาจักรให้กับต่างชาติ แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์
ส่วนตัวและพวกพ้อง ทำให้สูญเสียดินแดนบนบกและในอ่าวไทย
ทำลายล้างผลประโยชน์แห่งชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

7.มุ่งร้ายและทำลายองค์กรอิสระและสถาบันตุลาการ เพื่อให้ตัวเองและพวกพ้อง
อยู่เหนือกฎหมายบ้านเมือง ฟอกความผิดให้เป็นถูก ฟอกดำให้เป็นขาว ทำลายจิตใจของ
ประชาชนและทำลายความยุติธรรมในบ้านเมือง ทำให้เกิดสภาพอนาธิปไตยขึ้นอย่างกว้างขวาง

8.ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช้หน่วยงานและเครื่องมือของ
รัฐแทรกแซงสื่อ ปิดหูปิดตาประชาชนและข้าราชการ บิดเบือนความจริง ให้ข้อมูลเท็จ
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในบ้านเมือง

ราชอาณาจักรไทยในบัดนี้จึงมีสภาพเหมือนกับโจรกำลังปล้นบ้านปล้นเมือง
เป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าการเสียกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นเหตุให้ชาติใกล้ล่มจม

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกู้ชาติบ้านเมืองให้ทันท่วงที บัดนี้กองทัพของประชาชนทุก
หมู่เหล่าได้รับกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าและพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
เพื่อกู้ชาติบ้านเมือง เอาประเทศไทยของเราคืนมา โค่นระบอบทักษิณ
ขับไล่โจรปล้นชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน

สถานการณ์สู้รบแบบอหิงสามาถึงแล้ว ขอผองเราจงพร้อมใจกันเสียสละ
กล้าหาญ รุกไปข้างหน้า ทำภารกิจให้สำเร็จ ถวายเป็นราชพลี แกนนำพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย จึงขอให้กองทัพประชาชนเคลื่อนไป เอาประเทศไทยของเราคืนมา

ขอให้ผู้รักและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จงมีความฮึกห้าวเหิมหาญ
มีระเบียบวินัย ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ยืนหยัดเอาชัยชนะที่มีเกียรติให้จงได้

กองทัพของประชาชนทั้งปวงจงรุกไปข้างหน้า กำจัดโจรปล้นชาติปล้นแผ่นดิน
เอาประเทศไทยของเราคืนมา ณ บัดนี้ ไชโย ไชโย ไชโย

ประกาศ ณ คืนวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

คลิกที่นี่ี่ เพื่อฟัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล อ่านประกาศพันธมิตรฯ


 

Comment

Comment:

Tweet

ในฐานะดูห่างๆ

ผมว่าวันนี้ยึดช่อง 11 ดูโหดเกิ้นนน

มันจะเป็นกฏหมู่หาทางออกซะมากกว่า

บอกตามตรง ทั้งที่อยากให้รัฐบาลลง

แต่ทำวิธีนี้ก็ไม่ชอบเลยครับ ทั้งที่ไทยเพิ่งมีความสุขโอลิมปิคมาเมื่อกี้เอง ดันมาทำอย่างงี้อีกแล้วsad smile

#1 By เอกน้อย on 2008-08-26 11:10